Mikawo Takagi

= About
+ Paintings
 
* Marginalia VI
* Marginalia V
* Marginalia IV
* Marginalia III
 


Schweis
  Shiso
  Solar Plexus
Spectrum
  Spring Sap

Touch
  Warm Ground
  Yellow
  Yousyuyamagobou


* Marginalia II
* Marginalia I

Marginalia, Spectrum (2019)


© Mikawo Takagi. All rights reserved.